باد سرد آرام بر صحرا گذشت

سبزه زاران رفته رفته سبز گشت

تک درخت نارون شد رنگ رنگ

زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ

برگ برگ گل به رقص باد ریخت

رشته های بیدبن از هم گسیخت

چشمه کم کم خشک شد بی آب شد

باغ و بستان ناگهان در خواب شد

کرد دهقان دانه ها را در زیر خاک

کرد کوته شاخه ی بی جان تاک .....

پروین دولت آبادی – فارسی چهارم دبستان

 به بهانه اولین بارش باران پاییزی در سال 1392