گاهی اوقات برای گفتن، حرف بسیار است اما تو ترجیح می دهی سکوت کنی، این بهترین گزینه است. باور کن!

پانوشت: البته همان گاهی اوقات و در شرایط خاص، نه همیشه