برف نو برف نو سلام سلام

بنشین، خوش نشسته ای بر بام

پاکی آوردی ای امید سپید

همه آلودگی است این ایام ...

 

شعر از احمد شاملو

به بهانه اولین بارش برف پاییزی در سال 1391